Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

1. Identiteit

   2. Algemene voorwaarden
   3. Het aanbod
   4. Totstandkoming van de overeenkomst
   5. De prijs
   6. Conformiteit
   7. Aansprakelijkheid
   8. De bestelling
   9. De uitvoering van de bestelling
  10. Betaling
  11. Geschillen
  12. Wijziging van de voorwaarden

 

‚Äč

Artikel 1 – Identiteit

1. Mijnschoengeheim.nl vermeldt tijdig voor de betaling van de overeengekomen goederen de naam en de feitelijke woonplaats, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.


Artikel 2 – Algemene voorwaarden

1. Tijdig, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de algemene voorwaarden online ter beschikking.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Mijnschoengeheim.nl en consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.


Artikel 3 – Het aanbod

1. De aangeboden goederen op www.mijnschoengeheim.nl worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de verzendkosten (geen) en overige condities.
3. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is.
4. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
6. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Mijnschoengeheim.nl bij het aanbod is aangegeven.


Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
2. Het bedrag dat de consument vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
3. Mijnschoengehim.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en van betalingen.
4. Mijnschoengeheim.nl zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a) Online de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
c) de informatie over de service na aankoop en commerciële garanties.


Artikel 5 – De prijs

1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 6 – Conformiteit

1. Mijnschoengeheim.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Mijnschoengeheim.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.


Artikel 8 – De bestelling

1. Leveranties van goederen en worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Mijnschoengeheim.nl en de consument anders is overeengekomen.
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Mijnschoengeheim.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.


Artikel 9 – De uitvoering van de bestelling

1. Mijnschoengeheim.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Mijnschoengeheim.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Mijnschoengeheim.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 2 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Mijnschoengeheim.nl, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 10 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

3. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:


Artikel 11 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Mijnschoengeheim.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en Mijnschoengeheim.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Mijnschoengeheim.nl te leveren of geleverde goederen kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door Mijnschoengeheim.nl worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Mijnschoengeheim.nl heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Mijnschoengeheim.nl is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Mijnschoengeheim.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Mijnschoengeheim.nl dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Mijnschoengeheim.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Mijnschoengeheim.nl de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is het bedrijf gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


Artikel 12 – Wijziging van de voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.